foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528
Admin

Admin

Tuesday, 04 September 2018 00:00

DAN MED.SESTARA I TEHNIČARA 2022

Sunday, 24 April 2016 23:25

Poziv na Kongres

Udruženje kardiologa BiH, Udruženje angiologa BiH, Udruženje kardiologa HNK/Ž, Udruženje kardioloških sestara i tehničara, Fondacija za kardiovaskularne bolesti u saradnji/suradnji sa

Komorom medicinskih sestara-tehničara HNŽ/K organizuju/organiziraju:

VII Kongres Udruženja kardiologa i angiologa BiH

III Kongres Udruženja kardioloških sestara i tehničara

od 26. – 28. 05. 2016. godine u Mostaru, Hotel Mepas

Medicinske sestre i tehničari će moći bez kotizacije prisustvovati Kongresu koji je planiran za njih, te se predviđaju dvije radionice i to:

1.kardiopulmonalna reanimacija i

2.prevencija faktora rizika-određivanje skora i pravljenje plana za postizanje terapijskih ciljeva u primarnoj i sekundarnoj prevenciji KVB.

Komora će shodno/sukladno svom Pravilniku izvršiti bodovanje III Konres Udruženja kardioloških sestara i tehničara te će sve medicinske sestre i tehničari dobiti odgovarajuće certifikate.

O vremenu otvaranja Kongresa bit ćete blagovremeno obaviješteni.

 

prvi poziv 1 page 001 
 
prvi poziv 2 page 001
 
Wednesday, 17 June 2015 20:37

Komisija za kolegijalnu pomoć

obavlja slijedeće poslove :

 

 • Komisija uobiličava i organizira konkretnu pomoć u bilo kakvim aktivnostima ili situacijama gdje ocijeni da je pomoć članu Komore potrebna po svom saznanju, zahtjevu člana, prijedlogu drugog člana ili organa Komore.
 • Donosi kriterije za ravnopravnan pristup svih članova Komore svim vidovima pomoći.
 • U slučaju medijskih ili drugih napada na člana predlaže mjere i aktivnosti za koje treba imati saglasnost člana.
Wednesday, 17 June 2015 00:00

Komisija za žalbe

obavlja sljedeće poslove:

 

 • Komisija razmatra sve dostavljenje -pismeno potpisane žalbe pacijenata , medicinskih tehničara i drugih pravnih i fizičkih lica na rad članova Komore
 • po potrebi i saslušava pacijenta i zdravstvenog radnika ili traži pismeno izjašnjenje od člana, njegovih rukovodilaca ili saradnika,
 • te većinom glasova prisutnih članova donosi odluku  o  upućivanju  slučaja Tužiocu/tužitelju I Komitetu za medicinsku etiku i deonologiju.

 

 

Wednesday, 17 June 2015 00:00

Komisija za licenciranje članova Komore

 

obavlja slijedeće poslove :

 

 • vodi registar svojih članova;
 • po službenoj dužnosti predlaže izdavanje, odobravanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad  ;
 • vodi postupak relicenciranja, pregleda pojedinačno dokumentaciju  i dodstavlja Upravnom odboru i predsjedniku  izvještaj o medicinskim tehničarima koji su ispunili uslove za relicenciranje;
 • brine za pravnu pomoć članova Komore, zajedno sa drugim tijelima Komore;
 • sudjeluje u programiranju  i organizovanju izdavanja jedinstvene medicinske  dokumentacije u  kanton, prima žalbe i primjedbe za to;
 • svoj rad koordinira sa radom drugih organa Komore;

obavlja sljedeće poslove:

 

 • predlaže godišnji plan i program financijskog i materijalnog poslovanja Komore;
 • sudjeluje u izradi propisa iz područja financiranja zdravstva;
 • izrađuje prijedlog cijena usluga Komore;vodi registar članova Komore;
 • po službenoj dužnosti predlaže izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje odobrenja za samostalan rad medicinskih tehničara;
 • brine se o materijalnim i drugim interesima svojih članova;
 • brine se za pravnu pomoć svojih članova i organizira mogućnost osiguranja protiv odštetnih zahtjeva s područja zdravstvene djelatnosti;
 • vodi evidenciju propisa koji se odnose na zdravstvenu djelatnost, te pokreće inicijativu za izmjene i dopune istih suglasno interesima profesije medicinskih tehničara;
 • daje stručna mišljenja prilikom pripreme propisa od utjecaja na razvoj zdravstvene struke;
 • prima žalbe i primjedbe
 • svoj rad koordinira s radom ostalih tijela Komore;

obavlja sljedeće poslove:

 

 • daje mišljenje županijskom/kantonalnom ministru zdravstva o opravdanosti izdavanja, produljenja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje privatne prakse te početka i prestanka rada zdravstvenih ustanova, uzimajući u obzir utvrđenu mrežu zdravstvene djelatnosti te stručne i ekonomske interese svojih članova;
 • propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse;
 • daje mišljenje na cijenu zdravstvenih usluga za privatnu praksu koja ne ostvaruje prihode putem županijskog/kantonalnog zavoda osiguranja;
 • zastupa interese svojih članova pri sklapanju ugovora sa zavodima osiguranja, reosiguranja i drugim osiguravajućim zavodima;
 • pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava u pogledu kvalitete, sadržaja i vrste zdravstvene usluge koja im se pruža;
 • sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga;
 • sudjeluje u pregovorima prilikom sklapanja kolektivnog ugovora između poslodavca i sindikata;
 • formira fondove za pomoć svojim članovima kao i za organiziranje i financiranje pripravničkog staža zdravstvenih djelatnika;
 • provodi stručni nadzor u oblasti zdravstvene djelatnosti, te predlaže odgovarajuće mjere za poboljšanje ove djelatnosti;
 • svoj rad koordinira s radom drugih tijela Komore;

obavlja sljedeće poslove:

 

 • vodi brigu i nadzor o obimu i kvaliteti stručnog djelovanja; te o drugim stručnim pitanjima u skladu Zakona o zdravstvenoj zaštiti;prati način obavljanja pripravničkog staža zdravstvenih tehničara, kao i njihovo permanentno stručno usavršavanje te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje;
 • propisuje uvjete stručnog usavršavanja medicinskih tehničara i koordinira stručno usavršavanje članova Komore/sudjelovanje na tečajevima za obnavljanje znanja,sudjelovanje na stručnim i znanstvenim sastancima, kongresima i simpozijima, objavljivanje stručnih i znanstvenih radova i sl.;
 • koordinira svoj rad s ostalim tijelima Komore;
StartPrev12NextEnd
Page 1 of 2