foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528

Komora medicinskih sestara - tehničara Hercegovačko - neretvanske županije -kantona (u daljnjem tekstu Komora) je samostalno i neovisno strukovna organizacija medicinskih sestara - tehničara općeg smjera svih nivo obrazovanja, pedijatrijskih i psihogerijatrijskih sestara-tehničara (u daljnjem tekstu medicinskih sestara - tehničara), koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja na području Hercegovačko - neretvanske županije - kantona (u daljnjem tekstu HNŽ/K).

Djelatnost Komore:

 • donosi Statut Komore
 • donosi Kodeks medicinske etike i deontologije;
 • prati i nadzire provođenje Kodeksa medicinske etike i deontologije i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njegovog kršenja; vodi registar svojih članova; a po službenoj dužnosti izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalni rad svojih članova;
 • daje mišljenje županijskom-kantonalnom ministru zdravstva o opravdanosti izdavanja, produljenja/produženja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse, te početka, prestanka rada zdravstvenih ustanova, uzimaju u obzir utvrđenu mrežu zdravstvene djelatnosti te stručne i ekonomske interese svojih članova;
 • daje mišljenje za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi kod zdravstvenog radnika koji obavlja privatnu praksu u vlastitom prostoru i na vlastitoj medicinsko-tehničkoj opremi, te zdravstvenim radnicima privatne prakse za rad u zdravstvenim ustanovama;
 • propisuje način oglašavanja i način isticanja privatne prakse i zdravstvenih ustanova;
 • daje mišljenje na cijenu zdravstvenih usluga za privatnu praksu koja ne ostvaruje prihode putem županijskog/kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja;
 • zastupa interese svojih članova pri sklapanja ugovora sa zavodima osiguranja, reosiguranja i drugim osiguravajućim zavodima;
 • pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava u pogledu kvaliteta, sadržaja i vrste zdravstvene  usluge koja im se pruža;
 • sudjeluje/učestvuje pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga;
 • prati način obavljanja pripravničkog staža medicinske sestre - tehničara, kao i njihovo permanentno stručno usavršavanje, te predlaže mjere za njihovo promicanje;
 • vodi evidenciju propisa koji se odnose na zdravstvenu djelatnost, te pokreće incijativu za izmjene i dopune istih suglasno/saglasno interesima profesije;
 • daje stručna mišljenja prilikom pripreme propisa od utjecaja na razvoj zdravstvene struke; 
 • organizira/organizuje u suradnji/saradnji s Fakultetom zdravstvenih studija, medicinskim školama te stručnim medicinskim društvima dodatno usavršavanje za proširenje djelatnosti unutar struke, uzimajući u obzir nove dijagnostičko-terapeutske metode;
 • formira fondove za pomoć svojim članovima, kao i organizirano financiranje/finansiranje pripravničkog staža zdravstvenih radnika;
 • brine se o materijalnim i drugim interesima svojih članova;
 • brine se za pravnu pomoć svojim članovima i organizira/organizuje mogućnost osiguranja protiv odštetnih zahtjeva s područja zdravstvene djelatnosti;
 • provodi stručni nadzor u oblasti zdravstvene djelatnosti, te predlaže odgovarajuće mjere za poboljšanje ove djelatnosti;
 • izdaje svoje glasilo/bilten, te stručne i druge informativne publikacije;
 • obavlja i druge poslove sukladno/u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Komore.