foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
e-mail: kmst.hnzk@gmail.com
Phone: +387 (0)36 335 528

U skladu sa Zakonom o sestrinstvu i primaljstvu člana 45. ( Službene novine F BiH broj 43/13 ), Sudskim riješenjem broj : Tt-O-185/14 od 13.03.2014 godine osnovana je Komora medicinskih sestara-tehničara HNŽ/K.

 

Komora obavlja slijedeće djelatnosti:

 

 • donosi Statut Komore
 • donosi Kodeks medicinske etike i deontologije;
 • prati i nadzire provođenje Kodeksa medicinske etike i deontologije i poduzima
 • službenoj dužnosti izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalni rad svojih članova;
 • daje mišljenje županijskom/kantonalnom ministru zdravstva o opravdanosti izdavanja,
 • produljenja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse, te početka ,
 • prestanka rada zdravstvenih ustanova, uzimaju u obzir utvrđenu mrežu zdravstvene
 • djelatnosti te stručne i ekonomske interese svojih članova.
 • daje mišljenje za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u zdravstvenoj
 • ustanovi kod zdravstvenog radnika koji obavlja privatnu praksu u vlastitom prostoru i
 • na vlastitoj medicinsko-tehničkoj opremi, te zdravstvenim radnicima privatne prakse za
 • rad u zdravstvenim ustanovama; propisuje način oglašavanja i način isticanja privatne
 • prakse i zdravstvenih ustanova; daje mišljenje na cijenu zdravstvenih usluga za privatnu
 • praksu koja ne ostvaruje prihode putem županijskog/kantonalnog zavoda zdravstvenog
 • zastupa interese svojih članova pri sklapanja ugovora sa zavodima osiguranja,
 • reosiguranja i drugim osiguravajućim zavodima;
 • pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava u pogledu kvaliteta, sadržaja i vrste
 • zdravstvene  usluge koja im se pruža;
 • sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga; prati način obavljanja
 • pripravničkog staža medicinskog tehničara, kao i njihovo permanentno stručno
 • usavršavanje, te predlaže mjere za njihovo promicanje;
 • vodi evidenciju propisa koji se odnose na zdravstvenu djelatnost, te pokreće incijativu za
 • izmjene i dopune istih suglasno interesima profesije;
 • daje stručna mišljenja prilikom pripreme propisa od utjecaja na razvoj zdravstvene struke;
 • nove dijagnostičko-terapeutske metode;
 • formira fondove za pomoć svojim članovima, kao i organizirano financiranje pripravničkog
 • staža zdravstvenih radnika;
 • brine se o materijalnim i drugim interesima svojih članova;
 • brine se za pravnu pomoć svojim članovima i organizira mogućnost osiguranja protiv
 • provodi stručni nadzor u oblasti zdravstvene djelatnosti, te predlaže odgovarajuće mjere za
 • poboljšanje ove djelatnosti;
 • izdaje svoje glasilo, te stručne i druge informativne publikacije;

Članstvo u Komori je obveza za sve medicinske sestre - tehničare sa položenim stručnim ispitom ,koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja na području HNŽ/K u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, te se na njega odnose sva prava i obveze predviđene Statutom i drugim aktima Komore.

Prava članova Komore su:

 • da biraju i budu birani u Organe Komore;
 • da sudjeluju na seminarima, kongresima i drugim oblicima stručnog usavršavanja
 • koje organizira Komora;
 • druga prava koja proizlaze iz ovog Statuta, akata donesenih temeljem Statuta, kao i

Članovi Komore imaju obvezu:

 • poštivanja i provođenja Kodeksa medicinske etike i deontologije, Statuta Komore,
 • drugih akata donijetih temeljem Statuta, te odluka i zaključaka tijela Komore;
 • redovito dostavljanje svih podataka koje traži Komora sukladno svojim propisima;
 • dostavljanje informacija koje ukazuju na nepravilnost u radu članova komore, ako
 • bitno utječu na zdravstvenu djelatnost,
 • redovito plaćanje članarine i drugih naknada koje utvrdi Komora.